2016.01.19, 9:30

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od miesiąca lutego 2016 r. rozpoczyna kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców wody z terenu Gminy Niedrzwica Duża. W bieżącym roku Spółka planuje wymienić około 800 z 2400 wodomierzy. Nowe wodomierze będą posiadały wyższą klasą metrologiczną oraz będą odporne na działanie pola magnetycznego. Ponadto po wdrożeniu przez Spółkę nowej funkcjonalności wodomierzy, odczyt wskazań wodomierzy będzie możliwy nawet w przypadku braku obecności odbiorcy wody. Zastosowanie nowoczesnego systemu  odczytu pozwoli również na określenie awarii na instalacji wewnętrznej u odbiorcy (np. stały wyciek spowodowany cieknącą spłuczką) oraz odczyt na określoną datę u wszystkich odbiorców.

Koszt zakupu wodomierzy głównych wraz z systemem do odczytu pokrywa dostawca wody, tj.  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ. Spółka będzie na bieżąco informowała mieszkańców o konkretnych terminach realizacji wymiany wodomierzy w poszczególnych miejscowościach. Szczegółowy harmonogram wymiany urządzeń pomiarowych dla danego obszaru Gminy będzie również publikowany na stronie internetowej Przedsiębiorstwa pod adresem: www.pknalecz.eu.

Wraz z wymianą wodomierza, właściciel/ dzierżawca nieruchomości otrzyma nową umowę na dostawę wody. Zmiana umowy jest podyktowana m.in. faktem dostosowania jej zapisów do aktualnej treści przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Arkadiusz Sulowski

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁECZ Sp. z o.o.

2015-12-08, 11:30

W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2015 roku drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. ustalił dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy. Jednoczesnie informujemy iż w dniu 24 grudnia 2015 roku oczyszczalnia ścieków będzie przyjmowała ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi w godzinach 7:00 - 13:30. 

2015-09-17, 21:00

     

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej (24-220) przy ul. Kościelnej 3 (tel.: 81 517 50 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – organizator postępowania – podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie dzierżawcy nieruchomości (działka o nr ewid. 591), położonej w Niedrzwicy Dużej, gmina Niedrzwica Duża, o pow. 2,46 ha, na której usytuowany jest staw. Przedmiotowa nieruchomość posiada księgę wieczystą KW nr LU1K/00039920/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku.

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Postępowanie przeprowadzone zostanie na podstawie art.72 §1 Kodeksu Cywilnego w trybie negocjacji.

Nieruchomość powyższa zostanie wydzierżawiona na okres min. 10 lat - ostateczny czas trwania okresu dzierżawy zostanie ustalony podczas negocjacji z Oferentem. Dzierżawca zobowiązany będzie w szczególności do opłacania w terminie czynszu dzierżawnego, wszystkich opłat i ewentualnego podatku od nieruchomości oraz zrealizowania koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Regulamin postępowania, informację o przedmiocie dzierżawy oraz informację o dokumentach, które należy złożyć w celu zakwalifikowania się do postępowania można uzyskać w siedzibie organizatora postępowania bądź na stronie organizatora postępowania:http://www.pknalecz.eu/index.php/aktualnosci.

Wymagane dokumenty, określone w regulaminie postępowania, należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem do dnia 5 października 2015 r. do godz. 1200. Dokumenty należy przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu) albo dostarczyć osobiście do siedziby Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża.

       

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o.

Arkadiusz Sulowski

2015-08-05, 13:30

W związku z ponad podwójnym wzrostem zużycia wody spowodowanym upałami oraz brakiem opadów deszczu, Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża o racjonalne korzystanie z wody dostarczanej do gospodarstw domowych z sieci wodociągowej. Prosimy mieszkańców o ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania trawników i ogródków oraz napełniania basenów w godzinach od 1700do 2200. Ponadto prosimy o rozważne korzystanie z wody dostarczanej siecią wodociągową podczas upalnych weekendów.
W przypadku braku ograniczenia zużycia wody, może nastąpić obniżenie ciśnienia dostarczanej wody oraz czasowe przerwy w jej dostawie.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

2015-07-30

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. przypomina, że już od października 2014 r. zmienił się rachunek bankowy Spółki przeznaczony m.in. do wpłat za wodę i ścieki. Aktualny nr rachunku zamieszczony jest na wszystkich fakturach dostarczanych do naszych kontrahentów. Prosimy, aby wszelkie wpłaty były dokonywane na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. Od września 2015 r. rachunek bankowy prowadzony przez Bank Pekao S.A. zostanie zamknięty.

2015-06-12

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywały przez okres 1 roku, tj. do 30 czerwca 2016 r. Spółka kalkulując nowe taryfy nie zakładała marży zysku, poziom cen uwzględnia jedynie pokrycie kosztów całkowitych w zakresie wydobycia i dostarczenia wody oraz oczyszczania ścieków.

Na skutek wzrostu kosztów wydobycia i dostarczenia wody, Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. zostało zmuszone do nieznacznego podniesienia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Nowe ceny będą obowiązywały odbiorców zaopatrywanych w wodę z hydroforni z Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej oraz Marianki. Obecnie funkcjonująca cena wody nie wzrastała od października 2011 r., zaś inflacja w okresie obowiązywania dotychczasowej ceny wyniosła niemal 6%. Miesięczny wzrost wydatków związanych z zakupem wody przez gospodarstwa domowe, zużywające 10 m3 wody miesięcznie, wyniesie zaledwie 2,74 zł brutto.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2014 - 30.06.2015

Nowa taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena wody - 1m3

2,70

2,92

2,94

3,18

Abonament miesięczny

- wodomierz

2,65

2,86

2,78

3,00

Abonament miesięczny

- ryczałt

2,56

2,76

2,78

3,00

 

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzymało natomiast ceny w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie ostatnio obowiązującej taryfy z 2014 r. Warto zwrócić uwagę na fakt, że cena za odprowadzane ścieki siecią kanalizacyjną nie zmienia się od chwili uruchomienia oczyszczalni ścieków, tj. od 2011 r.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2014 - 30.06.2015

Nowa taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych - 1m3

6,48

7,00

6,48

7,00

Abonament miesięczny

5,00

5,40

5,00

5,40

 

 

W związku ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2015 roku, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. ustalił dzień 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy. Jednocześnie informujemy, że w dniu 05.06.2015 roku oczyszczalnia ścieków będzie przyjmowała ścieki  dowożone wozami asenizacyjnymi w godz. 7.30 – 19.30.

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ  Sp. z o.o. oferuje dla osób bezrobotnych możliwość odbycia płatnego stażu. Okres stażu będzie wynosił 4 miesiące, następnie osoba bezrobotna będzie zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej kolejnych 4 miesięcy.
Szczegółowe Informacje o ofercie zamieszczone są w poniższym dokumencie.
Zachęcamy osoby bezrobotne do składania CV.

2015_02_09_Oferta_stazu_pracy.pdf

Miło nam poinformować, że od lutego 2015 r. zmieniliśmy wizualizację naszej strony internetowej. Serdecznie zapraszamy do jej przeglądania. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe informacje dotyczące działalności Spółki.

Przypominamy, że od października 2014 r. zmienił się rachunek bankowy Spółki. Opłaty za wodę/ ścieki należy przekazywać na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej. Nowy numer rachunku widnieje na fakturach wystawianych przez Spółkę.

Strona 3 z 4