22 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2016 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywały przez okres 1 roku, tj. do 30 czerwca 2017 r. Spółka kalkulując nowe taryfy nie zakładała marży zysku, poziom cen uwzględnia jedynie pokrycie kosztów całkowitych w zakresie wydobycia i dostarczenia wody oraz oczyszczania ścieków.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzyma na poziomie ostatnio obowiązującej taryfy z 2015 r. cenę wody oraz miesięczną opłatę abonamentową z tytułu rozliczenia zużycia wody na podstawie ryczałtu. Z uwagi duże inwestycje realizowane przez Spółkę, tj. wymianę w okresie 3 lat ok. 2400 wodomierzy wraz z instalacją modułów do odczytu wodomierzy, nastąpi nieznaczny wzrost miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu rozliczenia zużycia wody na podstawie wodomierza głównego. Całkowity koszt wymiany wodomierzy wraz z systemem odczytu wyniesie około 300 tys. zł. netto. W związku z powyższym, miesięczny abonament wzrośnie z 3,00 zł brutto na 3,50 zł brutto, co przekłada się na zwiększone wydatki gospodarstwa domowego w skali roku jedynie o kwotę 6,00 zł brutto. Szczegółowe dane dotyczące taryfy zawarte są w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Nowa taryfa

01.07.2016 - 30.06.2017

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena wody - 1m3

2,94

3,18

2,94

3,18

Abonament miesięczny

- wodomierz

2,78

3,00

3,24

3,50

Abonament miesięczny

- ryczałt

2,78

3,00

2,78

3,00

 

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzyma na dotychczasowym poziomie cenę ścieków kanalizacyjnych oraz miesięczną opłatę abonamentową związaną z odprowadzaniem ścieków. Ponadto Spółka w 2016 r. nie przewiduje wzrostu cen ścieków  dostarczanych wozami asenizacyjnymi. Szczegółowe dane dotyczące taryfy zawarte są w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Nowa taryfa

01.07.2016 - 30.06.2017

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych - 1m3

6,48

7,00

6,48

7,00

Abonament miesięczny

5,00

5,40

5,00

5,40

 

2016.06.16

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp.  z o.o. pragnie poinformować, iż od 20 czerwca 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowości Warszawiaki i Borkowizna. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

2016.03.03, 9:30

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od 3 marca 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowościach Majdan Sobieszczański oraz Niedrzwicy Kościelnej ul. Stefanów oraz ul. Ludwinów. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

2016-02-11

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 lutego 2016 roku został wprowadzony wzór legitymacji służbowej oraz upoważnienia służącego do realizacji zadań wynikających z przepisu art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z póżn. zm.).

Pracownicy Spółki po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu wykonywania następujących czynności:

1.     zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2.     przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3.     przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo;

4.     sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5.     odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6.     usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego w przypadku posiadania tytułu prawnego do tych przyłączy przez Przedsiębiorstwo.

 

Poniżej zamieszczamy wzór legitymacji służbowej oraz upoważnienia. Zarówno legitymacja, jak i upoważnienie zawarte są w jednym dokumencie. Wymiary dokumentu są identyczne, jak wymiary dowodu osobistego lub karty bankomatowej. Tożsamość pracowników realizujących opisane powyżej czynności można również potwierdzić  w siedzibie Spółki oraz telefonicznie pod nr 81-517-50-70.

Legitymacja służbowa:

Upoważnienie:

2016-02-09, 12:00

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od 9 lutego 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowościach Czółna, Zalesie. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

2016-02-02, 14:30

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od 3 lutego 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowościach Załucze, Niedrzwica Kościelna (Litania) i Kajetanówka. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

2016.01.19, 9:30

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od miesiąca lutego 2016 r. rozpoczyna kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców wody z terenu Gminy Niedrzwica Duża. W bieżącym roku Spółka planuje wymienić około 800 z 2400 wodomierzy. Nowe wodomierze będą posiadały wyższą klasą metrologiczną oraz będą odporne na działanie pola magnetycznego. Ponadto po wdrożeniu przez Spółkę nowej funkcjonalności wodomierzy, odczyt wskazań wodomierzy będzie możliwy nawet w przypadku braku obecności odbiorcy wody. Zastosowanie nowoczesnego systemu  odczytu pozwoli również na określenie awarii na instalacji wewnętrznej u odbiorcy (np. stały wyciek spowodowany cieknącą spłuczką) oraz odczyt na określoną datę u wszystkich odbiorców.

Koszt zakupu wodomierzy głównych wraz z systemem do odczytu pokrywa dostawca wody, tj.  Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ. Spółka będzie na bieżąco informowała mieszkańców o konkretnych terminach realizacji wymiany wodomierzy w poszczególnych miejscowościach. Szczegółowy harmonogram wymiany urządzeń pomiarowych dla danego obszaru Gminy będzie również publikowany na stronie internetowej Przedsiębiorstwa pod adresem: www.pknalecz.eu.

Wraz z wymianą wodomierza, właściciel/ dzierżawca nieruchomości otrzyma nową umowę na dostawę wody. Zmiana umowy jest podyktowana m.in. faktem dostosowania jej zapisów do aktualnej treści przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Arkadiusz Sulowski

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁECZ Sp. z o.o.

2015-12-08, 11:30

W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2015 roku drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. ustalił dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy. Jednoczesnie informujemy iż w dniu 24 grudnia 2015 roku oczyszczalnia ścieków będzie przyjmowała ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi w godzinach 7:00 - 13:30. 

2015-09-17, 21:00

     

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej (24-220) przy ul. Kościelnej 3 (tel.: 81 517 50 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) – organizator postępowania – podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu postępowania mającego na celu wyłonienie dzierżawcy nieruchomości (działka o nr ewid. 591), położonej w Niedrzwicy Dużej, gmina Niedrzwica Duża, o pow. 2,46 ha, na której usytuowany jest staw. Przedmiotowa nieruchomość posiada księgę wieczystą KW nr LU1K/00039920/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku.

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Postępowanie przeprowadzone zostanie na podstawie art.72 §1 Kodeksu Cywilnego w trybie negocjacji.

Nieruchomość powyższa zostanie wydzierżawiona na okres min. 10 lat - ostateczny czas trwania okresu dzierżawy zostanie ustalony podczas negocjacji z Oferentem. Dzierżawca zobowiązany będzie w szczególności do opłacania w terminie czynszu dzierżawnego, wszystkich opłat i ewentualnego podatku od nieruchomości oraz zrealizowania koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Regulamin postępowania, informację o przedmiocie dzierżawy oraz informację o dokumentach, które należy złożyć w celu zakwalifikowania się do postępowania można uzyskać w siedzibie organizatora postępowania bądź na stronie organizatora postępowania:http://www.pknalecz.eu/index.php/aktualnosci.

Wymagane dokumenty, określone w regulaminie postępowania, należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem do dnia 5 października 2015 r. do godz. 1200. Dokumenty należy przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu) albo dostarczyć osobiście do siedziby Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3, 24-220 Niedrzwica Duża.

       

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ sp. z o.o.

Arkadiusz Sulowski

2015-08-05, 13:30

W związku z ponad podwójnym wzrostem zużycia wody spowodowanym upałami oraz brakiem opadów deszczu, Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża o racjonalne korzystanie z wody dostarczanej do gospodarstw domowych z sieci wodociągowej. Prosimy mieszkańców o ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania trawników i ogródków oraz napełniania basenów w godzinach od 1700do 2200. Ponadto prosimy o rozważne korzystanie z wody dostarczanej siecią wodociągową podczas upalnych weekendów.
W przypadku braku ograniczenia zużycia wody, może nastąpić obniżenie ciśnienia dostarczanej wody oraz czasowe przerwy w jej dostawie.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Strona 2 z 3