2017-03-14

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o.pragnie poinformować, iż od 15 marca 2017 r. rozpoczynamy kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowości Niedrzwica Kościelna ul. Kandydaty. Prosimy o przygotowanie dostępu do  wodomierzy.

07.03.2017

KOMUNIKAT PREZESA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO NAŁĘCZ SP. Z O.O.

 

16.02.2017

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o.pragnie poinformować, iż od 16 lutego 2017 r. rozpoczynamy kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowości Niedrzwica Duża przy ul. Bełżycka, Przemysłowa, Przechodnia, Za Torami, Żużlowa. Prosimy o przygotowanie dostępu do  wodomierzy.

24.06.2016

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp.  z o.o. pragnie poinformować, iż od 28 czerwca 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowości Niedrzwica Kościelna przy ul. Legionowej, Topolowej, Jaśminowej, Ułańskiej. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

22 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2016 r. wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywały przez okres 1 roku, tj. do 30 czerwca 2017 r. Spółka kalkulując nowe taryfy nie zakładała marży zysku, poziom cen uwzględnia jedynie pokrycie kosztów całkowitych w zakresie wydobycia i dostarczenia wody oraz oczyszczania ścieków.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzyma na poziomie ostatnio obowiązującej taryfy z 2015 r. cenę wody oraz miesięczną opłatę abonamentową z tytułu rozliczenia zużycia wody na podstawie ryczałtu. Z uwagi duże inwestycje realizowane przez Spółkę, tj. wymianę w okresie 3 lat ok. 2400 wodomierzy wraz z instalacją modułów do odczytu wodomierzy, nastąpi nieznaczny wzrost miesięcznej opłaty abonamentowej z tytułu rozliczenia zużycia wody na podstawie wodomierza głównego. Całkowity koszt wymiany wodomierzy wraz z systemem odczytu wyniesie około 300 tys. zł. netto. W związku z powyższym, miesięczny abonament wzrośnie z 3,00 zł brutto na 3,50 zł brutto, co przekłada się na zwiększone wydatki gospodarstwa domowego w skali roku jedynie o kwotę 6,00 zł brutto. Szczegółowe dane dotyczące taryfy zawarte są w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Nowa taryfa

01.07.2016 - 30.06.2017

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena wody - 1m3

2,94

3,18

2,94

3,18

Abonament miesięczny

- wodomierz

2,78

3,00

3,24

3,50

Abonament miesięczny

- ryczałt

2,78

3,00

2,78

3,00

 

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. utrzyma na dotychczasowym poziomie cenę ścieków kanalizacyjnych oraz miesięczną opłatę abonamentową związaną z odprowadzaniem ścieków. Ponadto Spółka w 2016 r. nie przewiduje wzrostu cen ścieków  dostarczanych wozami asenizacyjnymi. Szczegółowe dane dotyczące taryfy zawarte są w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie

Obecna taryfa

01.07.2015 - 30.06.2016

Nowa taryfa

01.07.2016 - 30.06.2017

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena netto [zł]

Cena brutto [zł]

Cena odprowadzanych ścieków kanalizacyjnych - 1m3

6,48

7,00

6,48

7,00

Abonament miesięczny

5,00

5,40

5,00

5,40

 

2016.06.16

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp.  z o.o. pragnie poinformować, iż od 20 czerwca 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowości Warszawiaki i Borkowizna. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

2016.03.03, 9:30

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od 3 marca 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowościach Majdan Sobieszczański oraz Niedrzwicy Kościelnej ul. Stefanów oraz ul. Ludwinów. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

2016-02-11

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 lutego 2016 roku został wprowadzony wzór legitymacji służbowej oraz upoważnienia służącego do realizacji zadań wynikających z przepisu art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z póżn. zm.).

Pracownicy Spółki po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu wykonywania następujących czynności:

1.     zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2.     przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3.     przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo;

4.     sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5.     odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6.     usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego w przypadku posiadania tytułu prawnego do tych przyłączy przez Przedsiębiorstwo.

 

Poniżej zamieszczamy wzór legitymacji służbowej oraz upoważnienia. Zarówno legitymacja, jak i upoważnienie zawarte są w jednym dokumencie. Wymiary dokumentu są identyczne, jak wymiary dowodu osobistego lub karty bankomatowej. Tożsamość pracowników realizujących opisane powyżej czynności można również potwierdzić  w siedzibie Spółki oraz telefonicznie pod nr 81-517-50-70.

Legitymacja służbowa:

Upoważnienie:

2016-02-09, 12:00

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od 9 lutego 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowościach Czółna, Zalesie. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

2016-02-02, 14:30

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁECZ Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od 3 lutego 2016 r. rozpoczynamy  kompleksową wymianę wodomierzy u odbiorców w miejscowościach Załucze, Niedrzwica Kościelna (Litania) i Kajetanówka. Prosimy o przygotowanie dostępu do zamontowanych wodomierzy.

Strona 2 z 4